RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana regulaminu

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim określa organizację wewnętrzną instytucji, zasady zarządzania oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład.

2. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora pod
Nr XIII/2001r. i posiada osobowość prawną.

3. Miejskie Centrum Kultury działa między innymi na podstawie:
• Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późń. zm.),
• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późń. zm.),
• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku poz. 459
z późń. zm),
• Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1798),
• Uchwały wydanej przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3- 4 nr XIII/2001 z dnia 1 stycznia 2001 roku w sprawie wpisu
do Rejestru Instytucji Kultury.
• Statutu Miejskiego Centrum Kultury, nadanego Uchwałą Rady Miasta Gorzowa
nr XLII/477/2013,
• Niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 2

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
• MCK - Miejskie Centrum Kultury,
• Dyrektor - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
• Kierownik - Kierownik Działu,
• Komórka organizacyjna - Dział,
• Rada - Rada Programowa.


ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE MCK - ZASADY FUNKCJONOWANIA

§ 3

1. MCK zarządza Dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. jako Organizatora.

2. Dyrektor zarządza MCK, odpowiada za całokształt spraw związanych z jej prawidłowym funkcjonowaniem, realizacją zadań oraz reprezentuje instytucję na zewnątrz.

3. Pod nieobecność Dyrektora jego funkcję pełni osoba wskazana przez Dyrektora -
w granicach udzielonego upoważnienia.

4. Wydzielonymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy odpowiadający przed swoim bezpośrednim przełożonym za prawidłowe wykonanie powierzonych zadań przypisanych komórce organizacyjnej w ramach określonych zasobów.

5. Każdy pracownik podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym odpowiada za powierzone mu zadania, czynności służbowe.

6. Przy realizacji wspólnych zadań pracownicy zobowiązani są do współpracy zespołowej zarówno w obrębie swojej komórki organizacyjnej, jak również między pracownikami innych komórek organizacyjnych, w szczególności w zakresie szerszych projektów, a także poszczególnych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez MCK.

7. Na potrzeby realizacji projektu Dyrektor może powołać koordynatora, który na czas realizacji projektu, w ramach wykonywanych zadań, kieruje zespołem pracowników powołanym przez Dyrektora. Koordynator ma obowiązek informowania o zadaniach powierzonych poszczególnym pracownikom ich bezpośrednim przełożonym.

8. Kierownicy komórek organizacyjnych nie mają uprawnień do wydawania poleceń pracownikom innych komórek organizacyjnych, chyba że uprawnienie takie wynika
z pełnienia funkcji koordynatora projektu i zakresu zadań powierzonych przez Dyrektora.

9. Zastępstwa kierowników komórek organizacyjnych ustala bezpośredni przełożony kierownika na jego wniosek.

10. Główny księgowy, a także wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych
są odpowiedzialni za prawidłowe i efektywne zorganizowanie, koordynowanie oraz realizację powierzonych im zadań i czynności służbowych.

11. Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje podziału zadań pomiędzy jej pracownikami
z uwzględnieniem założeń programowych i organizacyjnych dotyczących działalności MCK,
w oparciu o kwalifikacje pracowników oraz zakres ich obowiązków.

12. Szczegółowe zadania pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych określają indywidualne zakresy czynności przygotowane przez kierowników działów
i ostatecznie zatwierdzone przez Dyrektora.

13. Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności kierowników działów i pracowników na samodzielnych stanowiskach ustala Dyrektor.

14. Porządek wewnętrzny oraz obowiązki instytucji i pracowników wynikających ze stosunku pracy określają ponadto:
• Kodeks pracy,
• Regulamin pracy MCK
• Regulamin wynagradzania MCK,
• Kodeks etyki pracowników MCK.

15. Zasady dokonywania rozliczeń finansowych i materiałowych oraz kontroli finansowej
w MCK regulują:
• Instrukcja obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych,
• Instrukcja gospodarki kasowej,
• Instrukcja inwentaryzacyjna,
• Regulamin udzielania zamówień publicznych,
• Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot 30.000 EURO.

16. Obieg dokumentów w MCK określa Instrukcja Kancelaryjna.

17. Procedury Kontroli Zarządczej ustala Dyrektor.


RODZIAŁ III. AKTY WEWNĘTRZNE MCK

§ 4

1. MCK w zakresie procesu zarządzania działa w oparciu o następujące akty wewnętrzne:
a. Zarządzenia - przepisy do stałego przestrzegania bądź stałego i terminowego wykonywania,
b. Regulaminy - przepisy o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania,
c. Instrukcje - przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania.

2. Wydawanie aktów wewnętrznych wymienionych w pkt. 1 ppkt. a - c należy
do wyłącznych kompetencji Dyrektora.

3. Opracowanie aktu wewnętrznego należy do komórki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy treść tego aktu. Nadzór i kontrola opracowania aktu wewnętrznego należy do obowiązków wydającego dany akt wewnętrzny.


ROZDZIAŁ IV. ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW

§ 5

1. Dyrektor MCK, a w razie jego nieobecności upoważniona przez Dyrektora osoba podpisuje dokumenty i korespondencję wysyłaną na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń w imieniu MCK w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych wymagany jest podpis Dyrektora.

3. Wszelkie akty wewnętrzne, umowy dotyczące zamówień publicznych, umowy nietypowe
i kontrakty zagraniczne opiniuje pod względem formalno - prawnym Radca Prawny.

4. Główny księgowy jest upoważniony i zobowiązany do analizowania i podpisywania dokumentacji ekonomiczno - finansowej.

5. Za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych dokumentów odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych.

ROZDIAŁ V. ORGAN ZARZĄDZAJĄCY I DORADCZY

§ 6

1. Organem zarządzającym MCK jest Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, odpowiada za całokształt spraw związanych z instytucją, w tym w szczególności za:

• realizację zadań statutowych i planów działalności, w tym gospodarowanie majątkiem MCK,
• zarządzanie finansami MCK i podejmowanie bieżących decyzji gospodarczych,
• zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań finansowych oraz decydowanie o zmianach w budżecie,
• politykę kadrową,
• administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
• zatwierdzanie rocznych planów oraz sprawozdań merytorycznych,
• wydawanie zarządzeń i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów obowiązujących w MCK,
• warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
• sprawowanie kontroli zarządczej w instytucji,
• powoływanie na czas określony komisji i zespołów kontrolnych,
• zawieranie umów z innymi podmiotami,
• współpracę z organami administracji rządowej i organami administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalną oraz innymi podmiotami,
• inicjowanie kontaktów i współpracy z mecenasami, sponsorami oraz innymi instytucjami i osobami wspierającymi finansowo lub rzeczowo działalność statutową MCK,

2. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego oraz współpracuje
z organizacjami związkowymi działającymi przy MCK w zakresie przewidzianym prawem.

§ 6a

1. Organem doradczym w sprawach związanych z działalnością statutową MCK, jest Rada Programowa powoływana przez Dyrektora.
2. Podstawą działania Rady jest odrębny Regulamin Rady Programowej nadany przez Dyrektora MCK.

ROZDZIAŁ VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7

W skład MCK wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy.

1. Osoba zarządzająca MCK:
• Dyrektor - 1 etat.

2. Komórki organizacyjne MCK:

Dział Finansowo - Księgowy:
• Główny księgowy (kierownik działu) - 1 etat,
• Zastępca głównego księgowego z funkcją kadrowej - 1 etat,
• Specjalista ds. rozliczeń finansowych - 1 etat.

Dział Organizacji Imprez:
• Kierownik Działu Organizacji Imprez - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - ½ etatu,
• Specjalista ds. organizacji imprez - ½ etatu,
• Specjalista ds. organizacji imprez - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - Menager Klubu Jedynka - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - Menager Klubu Zodiak - 1 etat,
• Specjalista ds. organizacji imprez - Menager IPEA - 1 etat,
• Instruktor ds. chóru Cantabile - ½ etatu,
• Instruktor ds. zespołu tańca ludowego „Gorzowiacy” - ½

Dział Informatyczno - Graficzny:
• Kierownik Działu Informatyczno - Graficznego - 1 etat,
• Specjalista ds. mediów interaktywnych - 1 etat.

Dział Administracyjno - Gospodarczy:
• Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego - 1 etat,
• Specjalista ds. obsługi obiektu - 1 etat,
• Specjalista ds. obsługi obiektu - 1 etat,
• Specjalista ds. obsługi obiektu - 1 etat,
• Specjalista ds. obsługi obiektu - 1 etat.
• Specjalista ds. obsługi obiektu - 1 etat

Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
• Kierownik Działu Marketingu i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - 1 etat
• Specjalista ds. marketingu i reklamy - 1 etat

Specjalista - Asystent Dyrektora - 1 etat.


ROZDZIAŁ VII. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 8

Dział Finansowo - Księgowy

1. Do zadań działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:
• prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności,
• dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
• przygotowywanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
• opracowywanie projektu i zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego,
• zapewnianie obsługi finansowo - księgowej i kasowej MCK, w tym m.in. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych należności bądź zobowiązań finansowych,
• prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,
• regulowanie zobowiązań wobec urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów przez Dyrektora,
• prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo - materiałową i mieniem MCK,
w tym m.in. rozliczanie inwentaryzacji,
• wspieranie działów przy pisaniu projektów dot. pozyskania środków zewnętrznych
na dofinansowanie działalności statutowej MCK,
• kompleksowa obsługa finansowa zadań oraz projektów realizowanych przez MCK
w ramach odrębnie zawartych umów oraz pozyskanych środków zewnętrznych,
• kompleksowa obsługa finansowa przychodów MCK, w tym m.in. naliczanie odsetek
od nieterminowych należności,
• opiniowanie umów zawieranych przez MCK w aspekcie finansowym;
• przygotowanie standardowych i niestandardowych raportów i analiz finansowych dla Dyrektora,
• kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym zadań,
za które dział odpowiada,
• prowadzenie dokumentacji dotyczących realizowanych zadań,
• aktualizowanie procedur finansowych i kontroli zarządczej oraz informowanie Dyrektora MCK o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentach wewnętrznych
i zarządzeniach,
• prowadzenie spraw z zakresu administracji kadrowej i płacowej,
• sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych,
• sporządzanie obowiązującej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia,
• nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,
• kształtowanie korzystnego wizerunku instytucji
• archiwizację dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcjonującymi w MCK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych instytucji.

§ 9

Dział Organizacji Imprez

1. Do zadań Działu Organizacji Imprez należy w szczególności:
• przygotowywanie projektu rocznego planu merytorycznego w zakresie planowanych imprez,
• organizacja koncertów muzycznych i innych wydarzeń kulturalnych,
• organizacja pobytu zaproszonych gości,
• opieka nad amatorskim ruchem artystycznym i jego promocja,
• analiza merytoryczna umów dot. organizowanych przez MCK imprez,
a w szczególności opiniowanie zobowiązań stron umowy w części dot. kompetencji
i zadań działu,
• sporządzanie i weryfikacja kosztorysów koncertów i imprez, w porozumieniu
z Głównym Księgowym,
• badanie rynku kultury pod kątem wypracowania najciekawszej oferty odpowiadającej zapotrzebowaniu społecznemu,
• inicjowanie, programowanie oraz koordynacja i realizacja działań w zakresie animacji edukacji kulturalnej, współpraca z instytucjami zewnętrznymi i szkołami w niniejszym zakresie,
• przygotowanie materiałów niezbędnych do promocji i reklamy imprez koniecznych dla pracy Działu Informatyczno - Graficznego,
• redagowanie strony internetowej instytucji zgodnie z kompetencjami działu,
• przygotowanie scenariuszy imprez oraz nadzoru nad ich prawidłową realizacją,
• przygotowanie wykazów do uregulowania zobowiązań wobec Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi lub prawami pokrewnymi,
• przygotowywanie projektów dot. pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie imprez MCK,
• współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych,
• prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych zadań,
• przygotowanie standardowych i niestandardowych sprawozdań dot. realizowanych zadań,
• archiwizacja dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
• kształtowanie korzystnego wizerunku instytucji,
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcjonującymi w MCK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych instytucji.

2. Prowadzenie zajęć w pracowniach tematycznych i klubach:
• nadzór merytoryczny nad całością działalności klubu,
• prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem klubu,
• koordynowanie bieżącej działalności klubu,
• organizowanie prac w sekcjach tematycznych oraz ich monitoring,
• nadzór nad całokształtem działań administracyjnych w porozumieniu z MCK,
• właściwe gospodarowanie mieniem klubu,
• dysponowanie środkami finansowymi instytucji oraz regularne rozliczanie się z księgowością MCK,
• przygotowywanie projektu planu finansowego dotyczącego klubu,
• przygotowywanie planu merytorycznego działalności klubu,
• przygotowywanie sprawozdań dotyczących działalności klubu, w szczególności sprawozdania z działalności merytorycznej,
• współpraca z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w porozumieniu i za zgodą dyrektora MCK


§ 10

Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

1. Do zadań działu marketingu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy
w szczególności:
• pozyskiwanie środków ze źródeł unijnych i krajowych,
• opracowywanie wniosków o dofinansowanie,
• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej projektów,
• nadzór nad poprawną realizacją oraz prowadzenie dokumentacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
• archiwizacja dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
• opracowywanie założeń marketingowych o charakterze koncepcyjnym i operacyjnym,
• prowadzenie działań marketingowych oraz pozyskiwania sponsorów, przygotowanie umów barterowych,
• przygotowywanie kampanii reklamowej imprez, współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi w mieście i regionie w zakresie promocji imprez,
• kontakt z mediami,
• monitorowanie efektów podejmowanych działań marketingowych,
• analiza merytoryczną umów dotyczących reklamy działalności MCK oraz przygotowywanie projektów umów związanych z reklamą i wynajmem powierzchni reklamowych,
• pozyskiwanie kontrahentów do współpracy w zakresie sprzedaży usług w mieście
i regionie,
• działania z zakresu marketingu wynikające z odrębnych umów,
• sprzedaż usług Miejskiego Centrum Kultury,
• sprzedaż powierzchni reklamowych, znajdujących się w dyspozycji MCK,
• przygotowanie analizy merytorycznej umów dot. organizowanych przez MCK imprez, a w szczególności opiniowanie zobowiązań stron umowy w części dot. reklamy, sponsoringu i sprzedaży usług,
• propozycje aktualizacji cenników usług świadczonych przez MCK we współpracy
z kierownikami pozostałych działów i głównym księgowym,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań,
• przygotowanie warunków w zakresie promocji i sprzedaży oferty programowej,
• nadzór nad przygotowywaniem konferencji prasowych,
• opracowywanie rocznego planu sprzedaży i promocji usług MCK oraz planu współpracy z zespołem w tym zakresie,
• przygotowanie dla poszczególnych działów informacji dotyczącej kosztów związanych
z realizacją umów w części dotyczącej kompetencji, zadań działu,
• przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie realizacji zadań działu,
• archiwizacja dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
• kształtowanie korzystnego wizerunku firmy,
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcjonującymi w MCK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych instytucji.

§ 11

Dział Informatyczno - Graficzny

1. Do zadań Działu Informatyczno - Graficznego należy w szczególności:
• administracja sieciami komputerowymi MCK, nadzór nad ich funkcjonowaniem oraz wprowadzanie i modernizacja zabezpieczeń,
• nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego MCK, oraz licencjami oprogramowania, domenami internetowymi, serwerami oraz innymi usługami,
• wprowadzanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad zabezpieczeń systemów informatycznych MCK,
• nadzór nad automatycznym systemem archiwizacji materiałów MCK na serwerze kopii zapasowej,
• aktualizacja oprogramowania na wszystkich stanowiskach pracy w MCK,
• konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego,
• zarządzanie monitoringiem, centralą alarmową, dostępem użytkowników do pomieszczeń objętych kontrolą dostępu,
• prowadzenie dokumentacji sieci komputerowej, oprogramowania, sprzętu, serwerów, napraw i modernizacji,
• pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa zgodnie z zapisami w Ustawie
o ochronie danych,
• prowadzenie wymaganych szkoleń dla pracowników MCK w zakresie wprowadzanych zabezpieczeń informatycznych i przetwarzania danych osobowych,
• zabezpieczenie i kontrola systemów informatycznych pod względem dostępu
do danych osobowych i ich przetwarzania,
• nadzór nad sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym będącym na stanie Amfiteatru MCK oraz prowadzenie dokumentacji wypożyczeń i zwrotów,
• archiwizacja baz danych, stron www oraz innych materiałów zgromadzonych
w usługach zewnętrznych na serwerze kopii zapasowej,
• aktualizacja systemów CMS na których oparte są serwisy internetowe MCK,
• aktualizacja dodatków i komponentów używanych na stronach internetowych MCK,
• aktualizacja informacji na wszystkich stronach www MCK, BIP, umieszczanie informacji w BZP i innych mediach internetowych,
• wykonywanie reklamy wizualnej imprez w postaci plakatów, afiszy, banerów, ulotek, plansz, programów, druków okolicznościowych itd.,
• wykonywanie projektów graficznych wg aktualnych potrzeb MCK (papier firmowy, teczki ofertowe, wizytówki itp.),
• tworzenie materiałów multimedialnych (spoty, prezentacje itp.),
• kontrola nad poprawnym używaniem marki MCK przez podmioty zewnętrzne (logo, materiały reklamowe tworzone poza MCK itp.),
• prowadzenie działań mających na celu wyszukiwanie najlepszych ofert produkcji materiałów reklamowych, zakupu sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych,
• zamieszczanie informacji o bieżącej ofercie imprezowej w mediach, na stronach internetowych MCK, portalach społecznościowych i innych mediach internetowych oraz rozsyłanie mailingu promocyjnego,
• dystrybucja elektronicznych materiałów promocyjnych do partnerów
i reklamodawców MCK,
• wykonywanie, obróbka i umieszczanie dokumentacji fotograficznej i wideo wybranych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez MCK, kluby i sekcje
na stronach MCK i wybranych mediach internetowych,
• wyszukiwanie nowych możliwości promocji MCK oraz organizowanych wydarzeń
na nośnikach zewnętrznych, portalach społecznościowych, witrynach internetowych
i innych,
• konfiguracja sprzętu komputerowego dla bieżących wydarzeń (projekcje multimedialne, prezentacje i inne),
• przygotowywanie kompleksowego zapotrzebowania na materiały graficzne
i promocyjne dotyczące poszczególnych wydarzeń we współpracy z Działem Organizacji Imprez,
• wydruk i przygotowywanie (docinanie, wyklejanie) materiałów reklamowych tworzonych
w MCK (zaproszenia, bilety, ulotki i inne.),
• przygotowywanie propozycji do planu finansowego,
• prowadzenia dokumentacji dot. realizowanych zadań,
• przygotowania standardowych i niestandardowych sprawozdań dot. realizowanych zadań,
• obsługa i czynny udział w imprezach organizowanych przez MCK oraz imprezach zewnętrznych,
• wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu obowiązków lub zleconych przez Dyrektora MCK,
• archiwizację dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
• kształtowanie korzystnego wizerunku instytucji,
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcjonującymi w MCK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych instytucji

§ 12

Dział Administracyjno - Gospodarczy

1. Do zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:
• terminowe i prawidłowe wykonanie zadań zgodnie z przepisami prawa,
• dbałość o stan techniczny budynków i obiektów oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego,
• wynajem, użyczenie i dzierżawa pomieszczeń MCK zgodnie z zawartymi umowami,
• wynajem, użyczenie sprzętu stanowiącego wyposażenie MCK,
• utrzymanie czystości i porządku w budynkach i obiektach oraz na terenie przyległym, wraz z pielęgnacją zieleni, współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami,
• kontrola i nadzór nad sprawnością instalacji centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjnej, elektrycznej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, odgromowej, telefonicznej i teleinformatycznej (m.in. celem bieżącego utrzymania i utrzymania gwarancji obiektu i wyposażenia) w oparciu o obowiązującą MCK dokumentację oraz obowiązujące przepisy prawa,
• współpraca z Kierownikiem Działu Informatyczno - Graficznego w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi informatycznej MCK,
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej obiektów,
• prowadzenie spraw z zakresu BHP i ppoż dotyczących instytucji zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i ubezpieczenia mienia MCK;
• dokonywanie zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów;
• nadzór nad realizacją umów zawartych ze specjalistycznymi firmami;
• organizowanie i prowadzenie gospodarki w zakresie transportu samochodowego,
• przypisywanie mienia pracownikom instytucji,
• przygotowywanie pomieszczeń do realizacji przedsięwzięć,
• prowadzenie archiwum zakładowego przy współudziale Asystenta Dyrektora,
• terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań;
• przygotowywanie dla poszczególnych działów informacji dot. kosztów związanych
z realizacją umów w części dot. kompetencji i zadań działu,
• współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych;
• prowadzenie dokumentacji dot. realizowanych zadań;
• przygotowanie standardowych i niestandardowych sprawozdań dot. realizowanych zadań;
• pozyskiwanie dodatkowych środków z wykorzystaniem zasobów majątkowych MCK oraz wykwalifikowanych pracowników;
• przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie realizacji zadań działu,
• obserwacja obrazu z kamer monitorujących budynki MCK oraz niezwłoczne zgłaszanie awarii obrazu z kamer, a w przypadku niszczenia mienia MCK i/lub naruszania porządku publicznego, powiadamianie także przedstawicieli organów porządku publicznego,
• archiwizacja dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną w zakresie swojego działu,
• kształtowanie korzystnego wizerunku instytucji,
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcjonującymi w MCK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych instytucji.

§ 13


Zadania z zakresu BHP

Obsługę zadań z zakresu BHP zapewnia Firma, której zlecono prowadzenie w oparciu
o umowę cywilno - prawną.


§ 14

Obsługa prawna

Obsługę prawną MCK zapewnia radca prawny, któremu zlecono jej prowadzenie w oparciu
o umowę cywilno - prawną.


§ 15

Specjalista - Asystent Dyrektora

1. Do zadań Specjalisty - Asystenta Dyrektora należy w szczególności:
• organizowanie przepływu i ewidencji dokumentów i informacji wewnątrz oraz
na zewnątrz MCK,
• prowadzenie dokumentacji dotyczących funkcjonowania MCK i ich aktualizacja,
• prowadzenie archiwum zakładowego,
• obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej,
• kompletowanie, weryfikowanie, przygotowywanie i przedkładanie Dyrektorowi projektów umów i innych dokumentów do podpisu,
• prowadzenie ewidencji m.in. kontroli zewnętrznych, poleceń wyjazdów służbowych, faktur płaconych przelewem,
• prowadzenie kasy w przypadku nieobecności osoby się zajmującej nią oraz sporządzanie raportów kasowych,
• wykonywanie innych poleceń wynikających z zakresu obowiązków lub zleconych przez dyrektora MCK,
• wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
• kształtowanie korzystnego wizerunku instytucji,
• współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz stanowiskami funkcjonującymi w MCK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych instytucji.


Rozdział VIII. Zadania wspólne, zasady podporządkowania i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych

§ 16

1. Do wspólnych zadań kierowników działów należy:
• organizowanie i planowanie pracy swojego działu,
• dokonywanie podziału pracy i ustalanie szczegółowych zakresów czynności służbowych,
• udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań,
• wydawanie poleceń i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników z prawem uchylania/zmiany podjętych przez nich decyzji,
• współpraca z kierownikami innych działów w zakresie ich kompetencji,
• sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz kontrola czasu pracy w godzinach nadliczbowych podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• sporządzanie oceny pracowników, wniosków o awanse, nagrody oraz kary pracownicze,
• zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż. oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej w kierowanej komórce organizacyjnej,
• wnioskowanie w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników,
• akceptowanie urlopów podległych pracowników,
• dbałość o podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników,
• wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, wewnętrznych regulaminów i zarządzeń,
• realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora.


ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Zmiany postanowień regulaminu wprowadza się w drodze Zarządzenia w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania pracowników z treścią regulaminu.
3. Schemat organizacyjny stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Wykaz stanowisk i etatów stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Traci moc Regulamin Organizacyjny MCK wprowadzony zarządzeniem nr 15/2013 z dnia 09.12.2013r. wraz ze wszystkimi załącznikami będącymi jego integralną częścią oraz wprowadzanymi aneksami.

Pobierz PDFOpublikował: Marcin Sobczak
Publikacja dnia: 13.10.2017
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 105