RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja ogłoszeń

Ogłoszenia

Gorzów Wlkp. 16.05.2019

MCK.DMiPFZ.272-1319.JSM

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż pawilonów namiotowych wraz z wyposażeniem celem utworzenia
garderób dla artystów w ramach projektu pn. „Dni Gorzowa 2019” i „Koniec Lata Party”
Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
39522530-1 (namioty)
45223800-4 (montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji)
44200000-2 (wyroby konstrukcyjne)
79952000-2 (usługi w zakresie organizacji imprez).


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 66-400 Gorzów Wielkopolskiego
te. 95/720-29-11

II. Tryb
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. nr 6/2018 dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty netto 30 000 euro.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa wynajmu namiotów oraz niezbędnej infrastruktury wraz z transportem oraz usługą montażu i demontażu w ramach projektu pn. „Dni Gorzowa 2019” i „Koniec Lata Party”.

Wyposażenie techniczne:
Wynajem namiotów oraz niezbędnej infrastruktury wraz z transportem oraz usługą montażu
i demontażu na wydarzenia:


Dni Gorzowa 2019

- pawilony namiotowe (garderoby) wymiary 5 m x 5 m - 4 szt.;
- podłoga modułowa w pawilonach - 4 szt.;
- pawilon namiotowy (garderoba) wymiary 5 m x 10 m – 1 szt.;
- podłoga modułowa w pawilonie – 1 szt.

dwie garderoby typu standard:
- wyposażenie garderoby - standard (lustro pełno-postaciowe, podświetlana toaletka garderobiana, stół pod toaletkę, stół konferencyjny, 6 szt. krzeseł, wieszak stojący, wieszak
na kółkach z 12 wieszakami, kosz na śmieci, 3 gniazda zasilające o mocy 240V/16A);

dwie garderoby o podwyższonym standardzie:
- wyposażenie garderoby - standard podwyższony (lustro pełno-postaciowe, podświetlana toaletka garderobiana, stół pod toaletkę, stół konferencyjny, 6 szt. krzeseł, wieszak stojący, wieszak na kółkach z 12 wieszakami, kosz na śmieci, dwie kanapy dwuosobowe, 2 szt. stolik kostka LED, parawan (cztery elementy), ogrzewanie lub klimatyzator, 3 gniazda zasilające
o mocy 240V/16A);

jedna garderoba o wymiarach 5 m x 10 m:
- wyposażenie garderoby – stół konferencyjny, 8 szt. krzeseł, kanapa, 2 szt. stoliki kostka LED; 3 gniazda zasilające o mocy 240V/16A).

Wszystkie garderoby (pawilony namiotowe) muszą być wyposażone w oświetlenie aranżacyjne - 6 szt.

Powyższe zamówienie będzie traktowane jako zaplecze przy sceniczne lokalizacja:
Błonia nad Wartą przy ul. Fabrycznej (pod mostem kolejowym).

Koniec Lata Party

- pawilony namiotowe (garderoby) wymiary 5 m x 5 m - 4 szt.;
- podłoga modułowa w pawilonach - 4 szt.;

cztery garderoby typu standard:
- wyposażenie garderoby - standard (lustro pełno-postaciowe, podświetlana toaletka garderobiana, stół pod toaletkę, stół konferencyjny, 6 szt. krzeseł, wieszak stojący, wieszak
na kółkach z 12 wieszakami, kosz na śmieci, 3 gniazda zasilające o mocy 230V/16A);

- dwie z czterech garderób muszą być wyposażone w 12 szt. krzeseł.
Wszystkie garderoby (pawilony namiotowe) muszą być wyposażone w oświetlenie aranżacyjne - 4 szt.

Powyższe zamówienie będzie traktowane jako zaplecze przy sceniczne lokalizacja: Błonia nad Wartą przy ul. Fabrycznej (pod mostem kolejowym).


IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminach
Dni Gorzowa 2019
infrastruktura przy sceniczna:
montaż od 14.06.2019 gotowość godzinę 11:00,
demontaż 17.06.2019 do godziny 10:00

Koniec Lata Party 2019
infrastruktura przy sceniczna:
montaż od 24.08.2018 gotowość na godzinę 10:00,
demontaż 26.08.2019 do godziny 10:00

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium w % 1 Cena 100%.
Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

2.1. Sposób oceny kryterium „Cena” Ocenie podlega cena (w złotych brutto) wynikająca
z formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
Sposób dokonania oceny oferty według kryterium „Cena”:
 Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:
a) oferty,
b) oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, o posiadaniu wymaganego doświadczenia,
c) Wykonawca złoży zaakceptowaną, zaparafowaną i podpisaną umowę, zgodną ze wzorem określonym w Załączniku nr 2
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym,
f) każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
g) każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
h) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

VIII. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury
lub e-mailem na adres: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl. Termin składania ofert do dnia 22.05.2019 r. do godziny 10:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Joanna Sołtysiak - Matyasz, tel. 512 28 28 45 email: joanna.soltysiak@mckgorzow.pl


IX. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo doq negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
2. Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Hanna Błauciak – Dyrektor MCK
kierownik zamawiającego podpis
jak w oryginale
……………………………………………………………

Załączniki:
1. Oświadczenie
2. UmowaOpublikował: Marcin Malinowski
Publikacja dnia: 16.05.2019
Podpisał: Marcin Sobczak
Dokument z dnia: 25.03.2019
Dokument oglądany razy: 3 900